Integritetspolicy GDPR för Hammarö Mc-veteraner.

Från slutet av maj 2018 är Personuppgiftslagen (PUL) ersatt av den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förordningen syftar till att öka individens rätt till insyn och påverkan av register som innehåller personuppgifter.

Förordningen ställer vissa krav på företag och organisationer, Det skall t.ex. finnas en personuppgiftsansvarig som skall utarbeta och dokumentera rutiner för hantering av registret. Personuppgiftsansvarig i vår förening är ordförande eller av honom utsedd person, arbetet med dokumentation av personregistret utförs av sekreteraren.

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet, måste vi som förening som hanterar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver vårt syfte för de uppgifter som lagras. Vår policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, samt när gallring i registret sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt. Vidare beskrivs hur du ska göra för att få dina uppgifter raderade.

Följande register hanteras av Hammarö MC-veteraner.

Medlemsregister
I medlemsregistret lagras medlemmens namn, adress, telefonnummer, mejladress (för de som uppgivit detta), samt medlemsnummer.

Registeret gallras minst en gång om året på gamla uppgifter, samt vid avslutade medlemskap då den enskilde medlemens uppgifter raderas.

Syftet med lagringen i medlemsregistret är att möjliggöra administration av föreningen samt att hantera vår information med utskick och uppbörd för medlemsavgifter.

Medlemsregistret är förbehållet styrelsens medlemmar.
Registret används även till en ”medlemsmatrikel” som distribueras till alla medlemmar.
Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.

Tillfälliga register.
Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i olika sammankomster såsom resor, klubbträffar och vårt årliga rally. De uppgifter som lagras är samma som i medlemsregistret eller färre, Senast två år efter sammankomsten raderas dessa personuppgifter.

Uppgifter ur tillfälliga register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för resultatlistor från vårt rally då dessa kan lämnas till annan förening som vi samarbetar med.

Hemsida.
På Hammarö MCVs hemsida publiceras inte bilder av personer om någon motsätter sig detta, vi namnger inte medlemmar med fullständiga namn och visar inte registreringsnummer på fordon som kan kopplas till innehavaren.

Försäkringsregister.
Personuppgifter används i de fall någon medlem begär besiktning och försäkring av ett veteranfordon via vår förening i försäkringsbolaget IF, dessa uppgifter sänds vidare till IF. Kopior av besiktningen finns kvar hos oss så länge försäkringen gäller.

Allmänt gäller.
För alla våra typer av register gäller att enskild medlem, eller deltagare i sammankomst, äger rätt att begära uppgifter om vad som finns lagrat om personen. Medlem eller deltagare äger rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt, alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgiftsansvarig eller sekreterare.

Samtycke.
M
edlem/Individ lämnar samtycke till att registreras i vårt register i samband med att medlemsavgiften betalas, om medlem/individ inte informerar oss godkänner han/hon därmed att Hammarö MCV får hantera dens. personuppgifter som redovisats tidigare i medlemsregistret.

Personuppgiftansvarig.

Hammarö Mcv.

Styrelsen.

Dela den här sidan