Protokoll

Protokoll från årsmötet 2019.

Protokoll fört vid Hammarö MC-Veteraners Årsmöte 2019-02-23

 

 

 

 1. Mötets öppnande.

 Ordförande Anders Nermark öppnade 2019 årsmöte och hälsade alla välkomna till Sommaro Golfklubbs lokaler för vårt möte.

 

 1. Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

Mötet har skett enligt stadgarna och godkändes av deltagarna.

 

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen presenterades och godkändes av deltagarna.

 

 1. Val av presidier för mötet.

Till ordförande valdes Anders Nermark

 

Till sekreterare valdes Anders Jansson

 

Till justeringsmän valdes Bo Magnusson och Ulf Johansson

 

 1. Kassörens ekonomiska rapport – Revisionsberättelse.

Klubbens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 2018 lästes upp av kassören, mötet godkände rapporten.

 Revisionsberättelse upprättad av Lars Nordenborg och John Högsund delgavs och godkändes av mötet.

 Rallyt och Marknaden gick med ett positivt resultat.

 

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen i Hammarö MC veteraner ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

 1. Val av Ledamöter.

Till Ordförande valdes Lars-Erik Sundin på två år.

 Till Sekreterare valdes Lars Eriksson på två år.

 Till Valberedning valdes Anders Nermark och Anders Jansson för ett år.

 GDPR. Information om vår ”Integritetspolicy” gjordes av Anders Jansson.

 

 1. Rapport från Webbmaster.

 Webbmaster var inte närvarande pga. resa, vi återkommer med info.

 

 1. Marknad 2019.

 Mc och mopedmarknad anordnas som vanligt av John Högsund på Kalvholmen söndagen den 19 maj.

 

 1. Rally Hammarösvängen 2019.

 Hammarösvängen kommer att köras lördagen den 13 Juli 2019. Bansträckningen kommer att vara den samma som 2018, för underhållningen står Retro Music Band som tidigare och maten serveras av hemvärnet.

 

 1. Övriga frågor.

 Rune önskade mer bidrag till vår Facebook sida, han jobbar vidare med att få till stånd någon resa här på vårkanten och hoppas på att anslutningen av våra medlemmar blir bättre.

 Sommarens åkturer börjar onsdag 1 maj, vi samlas vid Löfbergskajen med start klockan 17.00. Orsakat av minskat deltagande på de trevliga onsdagsturerna fick tillträdande ordföranden Lars Erik Sundin uppdraget att göra PR och strukturera 2019 års åk- kvällar.

 

 1. Avslutning.

Anders Nermark avslutade mötet och hälsade Lars Eriksson samt Lars-Erik Sundin välkomna och överlämnade Vevstaken (klubban) till nya ordförande som fick ordet och presenterade sig själv.

 Anders tackade deltagarna för visat intresse och bjöd in till efterföljande årsfest Bengt Ingvars med Anders stod för en trevlig underhållning. Ett tack till Rune Johansson och Bo Berglind i vår festkommitté som svarat för arrangemanget

 

Justerats av.

 

Bo Magnusson                 Ulf Johansson

 

 Ny ordförande är Lars-Eric Sundin mobil nr.: 070-8437303.
Se information om Lars-Eric; http://www.larsericsundin.se/190226presentation.htm?fbclid=IwAR1N1G1RwfZg4wuQmx9A0Fa3LU4LPZfHu-KmzjTppy3mySVL_wpB6EXNQkU

Ny sekreterare är Lars Ericsson mobil nr.: 070-8637895